НОВИНИ


Нови правила за отнемане на имущество

Виж повече тук

 
Source: www.europa.eu
European Commission proposes an optional Common European Sales Law to boost trade and expand consumer choice
 
More information here
 
back next

 

Адвокатско дружество „Червенякова, Чупетловска и партньори” предоставя широк спектър от правни услуги, консултации и процесуално представителство в областта на търговското, гражданското, административното и наказателното право. Дружеството притежава опит в прилагането на международно частно и европейско право и подържа връзки с редица правни фирми и професионалисти в чужбина. Нашите основни компетенции са в сферата на търговско и корпоративно право, конкурентно и картелно право, интелектуална собственост, инвестиции и европейски проекти. Финансовото, данъчното и банковото право са приоритетни области от нашата практика, дружеството работи и в тясно сътрудничество с експерти в областта на международните икономически отношения. Практика на дружеството е осигуряването на текущо правно и финансово обслужване на наши корпоративни клиенти и консултиране и защите интересите на наши частни клиенти по възможно най-благоприятен за тях начин.


   • Търговско, Корпоративно право и Несъстоятелност
   • Банки, Финанси и Застраховане
   • Данъчно право
   • Конкуренция и Концентрация на стопанска дейност
   • Чуждестранни инвестиции
   • Обществени поръчки и Концесии
   • Енергийно право и Околна среда
   • Интелектуална собственост и Патенти
   • Неправителствени организации и Фондации
 • Кандидатстване и управление на Европейски проекти
 • Гражданско право
 • Недвижими имоти
 • Семейно и Наследствено право
 • Трудово и Осигурително право
 • Административно право
 • Наказателно право
 • Международна защита правата на човека
 • Съдебно производство и арбитраж

 

ул. „Св. София” №2, ет. 1, офиси 13-14, София 1000, Тел. +359 2 986 45 45