НОВИНИ


Нови правила за отнемане на имущество

Виж повече тук

 
Source: www.europa.eu
European Commission proposes an optional Common European Sales Law to boost trade and expand consumer choice
 
More information here
 
back next

 

В адвокатско дружество „Червенякова, Чупетловска и партньори” ще получите висококвалифицирана юридическа помощ, при условия на пълна конфиденциалност, с демонстрирано лично отношение и на разумни цени. Ние ще ви помогнем да избегнете съдебни спорове, a ако вече са възникнали, ще ги решим възможно най-изгодно за вас и ще ви спестим допълнителни разходи, благодарение на гъвкавата ни политика и дългогодишния ни опит. Основен приоритет на дружеството е да отговори на правните нужди и да защити интересите на своя клиент. Всеки проблем, с който вие се обръщате към нас, се третира като абсолютен приоритет и се насочва към адвоката с най-голям опит в конкретната сфера. При нас има специално лично отношение към всеки отделен клиент, като при решаването на проблема ние изхождаме единствено и само от запазване на вашия правен и материален интерес. Изложените по-долу общи условия регламентират отношенията ни с клиентите при предоставяне на правна помощ и услуги. Те могат да бъдат изменени или допълнени с отделен договор.

Възлагане на поръчка
Всички поръчки, които се възлагат на адвокат от дружеството, се смятат за възложени на адвокатското дружество „Червеняка, Чупетловска и партньори”. Дружеството изпълнява поръчката и същото отговаря за нейното изпълнение. Адвокатското дружество е застраховало професионалната си отговорност. Поръчка се възлага, когато се обърнете към нас за съвет, мнение или конкретно действие, дори и да няма писмено възлагане. Първата консултация с клиента не го обвързва да наеме ”Червенякова, Чупетловска и партньори”. Адвокатското дружество си запазва правото да не приеме конкретна поръчка, като в този случай клиентът ще бъде уведомен своевременно.Ще постигнем най-добри резултати, ако при възлагане на поръчката предоставите цялата информация, с която разполагате. Моля да ни информирате своевременно за всички промени във вашите намерения или в обстоятелствата по случая, който сте ни възложили.
Информиране за изпълнението на възложената поръчка

Всеки клиент се информира надлежно и своевременно за хода и развитието на неговата поръчка. За всяка възложена поръчка от нас се осъществява контрол за качествено и своевременно изпълнение. Всеки клиент има достъп до книжата по делото си и до пълна информация за развитието на неговия казус. Стремим се да сте максимално информирани за развитието на дела ви. Ако желаете допълнителна информация по вашия случай, моля да ни се обадите. Ако има нещо в работата ни, което ви смущава, може да се обърнете към адвоката, който конкретно се занимава с вашия случай и да разрешим проблема заедно.

Конфиденциалност

Доверието е най-ценният ни актив. Всяка информация станала известна на дружеството, при обслужване на клиентите, е строго конфиденциална и поверителна, независимо дали е получена лично от клиента, от негови книжа или от трети лица във връзка с работата по неговия казус и остава такава и след приключване на правното обслужване на клиента, освен ако той не пожелае тя да бъде огласена публично под една или друга форма. Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Изготвяните и оформяни от дружеството документи и становища са предназначени единствено за клиентите, за които са изготвени. Същите не следва да бъдат преотстъпвани или ползвани от трети лица без писменото съгласие на дружеството.

Вашите документи

След приключване на случая и при поискване всички книжа се връщат на клиента или биват съхранявани в архива на дружеството не по-малко от пет години, след което се унищожават.

Хонорари и разноски

Адвокатско дружество "Червенякова, Чупетловска и партньори” се стреми да предоставя високо ниво на услуги на разумни цени. Нашите хонорари се базират на вложените в работата професионален опит и компетентност и отразяват времето, изразходено от работещите по случая адвокати. Те не включват разноските по воденето на съответните дела и преписки, които се дължат в допълнение към хонорара. Ние работим за своите клиенти на почасово заплащане. Тарифата зависи от ранга на юриста, който предоставя правната услуга. При защита на значителен материален интерес, се договоря и допълнително възнаграждение, при успешно защитаване на интереса, освен обичайното почасово заплащане. Тази форма на обслужване е подходяща за онези наши клиенти, които прибягват към услугите ни периодично или по повод конкретен проект, за който първоначално трудно може да се определи обема на правна ангажираност. Ние поемаме и еднократни поръчки с фиксирано заплащане главно при изпълнение на еднократни услуги - консултации, създаване на конкретни документи, съставяне на правни анализи и други, чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност. Тази форма е подходяща за онези клиенти, които ползват еднократно нашите услуги. Адвокатското дружество обслужва и абонаментното своите клиенти, като предоставя постоянна юридическа помощ, свързана с конкретната дейност на клиента или определено нейно направление, както и с юридическите проблеми, които възникват по време на абонамента. Установяването на абонаментната такса се извършва по договаряне на страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори, преглеждане на кореспонденция, съгласуване съдържанието на документи, синхронизиране на дейността на съответния клиент с промените в законодателните изисквания и т.н. Социално слаби клиенти и обществени организации могат да получат от нас безплатни правни съвети (pro bono). Разноските включват разходите за съдебни и държавни такси, таксови марки, фотокопиране, факсове, телефони, пощенски и куриерски услуги, експертизи, командировки и др. Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която губи делото, но трябва да се има предвид, че ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска; ако не е уговорено друго, при приключване на делото със спогодба разноските остават за сметка на страните, така както са ги направили; когато се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат. При поискване ще ви информираме за размера, до който са достигнали хонорарите и разноските на всеки етап от работата и ще ви предоставим отчет за наличностите и движението на паричните средства по вашия случай. Хонорари и разноски се дължат дори ако съдът присъди другата страна да ги плати или ако някой друг се е съгласил да го стори. За дължимите и платени хонорари ще ви бъде издадена фактура. Заплащането на хонорарите и разноските се извършва по банков път в седем дневен срок от договарянето им. Ако някое плащане не бъде извършено в срок, си запазваме правото да спрем да работим по този случай, като следва да ни бъде заплатена извършената до този момент работа. Когато клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената ни работа, внесеното от него възнаграждение не се връща. В този случай на връщане подлежат неизползваните платени от клиента суми за разноски.

Приложимо право

Към тези общи условия ще се прилага българското материално право. В случай на спор той ще се разглежда и разрешава от съответния български съд.

ул. „Св. София” №2, ет. 1, офиси 13-14, София 1000, Тел. +359 2 986 45 45